HỖ TRỢ

Tel: (058) 3563.028
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
KCITC

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG KHÁNH HÒA

Vị trí, chức năng

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Có chức năng tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động sự nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh; Có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ của Sở Thông tin và Truyền thông, giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý, vận hành, hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; Bảo đảm kỹ thuật và an toàn thông tin; Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông và Intemet, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin bao gồm công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp điện tử trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai các hoạt động công ích về viễn thông, Intemet và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; Các quy định về an toàn công nghệ thông tin theo quy định.

3. Lập dự trù kinh phí hàng năm để thực hiện chế độ vận hành, bảo hành, bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh, và kinh phí cho hoạt động thường xuyên của Trung tâm trình cơ quan chủ quản.

4. Tổ chức nghiên cứu, thu thập, xử lý, tích hợp và xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ thông tin, truyền thông phục vụ công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước; tham gia nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách phát triển công nghệ thông tin của tỉnh.

5. Phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố máy tính trong địa bàn tỉnh; cảnh bảo kịp thời các vấn đề về an toàn mạng máy tính; tổ chức triển khai các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn mạng máy tính.

6. Hỗ trợ quản lý các hệ thống thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước của tỉnh. Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông được giao.

7. Tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực: đào tạo theo các chuyên ngành và chuyên đề, nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, tiếp nhận chuyển giao các công nghệ mới, sản phẩm mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; Đào tạo theo đặt hàng của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp công nghệ thông tin của tỉnh và nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội.

8. Thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn về: xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, dịch vụ quản lý dự án, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, xét thầu, giám sát thi công các dự án, thiết kế website, phần mềm các dự án công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện hoạt động dịch vụ về thiết lập, xây dựng nội dung thông tin số; Khảo sát, điều tra, thống kê về tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông; cài đặt, bảo dưỡng, bảo hành, bảo trì, cung cấp, sửa chữa thiết bị tin học, phần mềm, mạng máy tính; Thiết kế, thi công website, mạng máy tính, phần mềm tin học và các dịch vụ khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện hoạt động dịch vụ về tổ chức các sự kiện, diễn đàn, hội thảo, hội nghị, triển lãm; giới thiệu, trưng bày sản phẩm (phần cứng, phần mềm, dịch vụ) nhằm phổ biến kiến thức, chuyển giao công nghệ về công nghệ thông tin và truyền thông; Tham gia xúc tiến hoạt động đầu tư về công nghệ và thông tin.

11. Thực hiện xuất bản các ấn phẩm, bản tin về công nghệ thông tin và truyền thông; tổ chức thực hiện các chương trình thông tin tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong xã hội.

12. Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; Tham gia hợp tác nghiên cứu, phát triển và cung cấp các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ phần mềm và nội dung thông tin số; Tham gia tư vấn, xây dựng chính sách và hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển công nghệ thông tin.

13. Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, tài sản, tài chính thuộc Trung tâm theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và theo phân cấp của cơ quan chủ quản.

14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao theo quy định.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.

Phòng - Ban chuyên môn

1. Phòng Kế hoạch  Tổng hợp

2. Phòng Kỹ thuật  Công nghệ

3. Phòng Tư vấn  Đào tạo

4. Phòng Hợp tác  Dịch vụ

ho tro sinh vien

khai giang php v3

VỊ TRÍ TRUNG TÂM