HỖ TRỢ

Tel: (058) 3563.028
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
KCITC

Khánh Hòa ban hành Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến

Ngày 08-2-2017, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 349/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến là đầu mối thống nhất của UBND tỉnh Khánh Hòa cung cấp các loại dịch vụ hành chính công trực tuyến tren mạng internet phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Mục tiêu đặt ra của đề án là hình thành một đầu mối thống nhất của tỉnh Khánh Hòa trên mạng internet, cung cấp trực tuyến cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước các thông tin, dịch vụ, tiện ích hành chính công một cách tập trung, chuyên nghiệp, có mục tiêu, có định hướng rõ ràng, cụ thể; tiếp nhận, giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 thông qua một địa chỉ duy nhất, giảm mạnh thời gian đăng ký, giải quyết hồ sơ; hình thành hệ thống cơ sở dự liệu trên các ngành, lĩnh vực, cung cấp đầy đủ các công cụ thống kê, tổng hợp, phân tích phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương; tạo tiền đề vững chắc để xây dựng thành công chính quyền điện tử của tỉnh; nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; xây dựng bộ máy hành chính tỉnh Khánh Hòa chuyên nghiệp, văn minh và hiện đại, phục vụ nhân dân.

Để triển khai thực hiện tốt Đề án này, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm đối với từng cơ quan, đơn vị tham gia vào Đề án. Trong đó, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban điều hành Đề án và các bộ phận giúp việc, phân công các cơ quan chủ trì các nhiệm vụ, công việc, hạng mục của đề án.

Tin: QUANG MINH

ho tro sinh vien

khai giang php v3

VỊ TRÍ TRUNG TÂM